EnglishSlovenskyČesky

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA

Rozsah oprávnenia veliteľa rekreačného plavidla podľa oblasti plavby

(1) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).

(2) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).

(3) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4 Beaufortovej stupnice.

 

Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla

(1) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) môže požiadať žiadateľ, ktorý

a) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),

b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „teoretická skúška") na stupeň A pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,

d) je držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

 

(2) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) môže požiadať žiadateľ, ktorý

a) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),

b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň B pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,

d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

 

(3) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) môže požiadať žiadateľ, ktorý

a) úspešne vykonal praktickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „praktická skúška") pod vedením inštruktora povereného ministerstvom; praktická skúška sa vykonáva spravidla na mori,

b) preukáže plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom,

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,

d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

 

(4) Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.

(5) O teoretickej skúške a praktickej skúške sa vyhotovuje protokol.

(6) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla môže žiadateľ požiadať v lehote do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak žiadateľ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nepožiada, po jej uplynutí musí vykonať novú teoretickú skúšku.

(7) Zdravotná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla sa preukazuje predložením lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace.

(8) K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla žiadateľ prikladá

a) doklady podľa odsekov 1 až 5 a 7,

b) dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.

(9) Vzor preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla je uvedený v prílohe č. 1.

  

Teoretická skúška

(1) Teoretická skúška organizovaná právnickou osobou alebo fyzickou osobou poverenou ministerstvom sa vykonáva pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom. Pred teoretickou skúškou na stupeň B a stupeň A musí uchádzač preukázať plavebnú prax v rozsahu vyžadovanom na daný stupeň.

(2) Skúšobnú komisiu na stupeň C tvorí predseda a najmenej piati ďalší členovia, skúšobnú komisiu na stupeň B a na stupeň A tvorí predseda a najmenej traja ďalší členovia.

(3) Členom skúšobnej komisie (ďalej len „skúšajúci") môže byť fyzická osoba, ktorá preukáže odbornú kvalifikáciu na daný predmet a preukáže odbornú spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla na stupeň B alebo najmenej na stupeň C. Skúšajúci môže skúšať spravidla len jeden predmet. Overovanie vedomostí z predmetu zdravoveda môže vykonávať lekár najmenej s päťročnou praxou.

(4) Termín teoretickej skúšky určuje ministerstvo; v jednom termíne sa na teoretickej skúške môže zúčastniť najviac 15 osôb.

(5) Skúšobné otázky teoretickej skúšky zodpovedajú rozsahu vedomostí vyžadovaných pre danú oblasť plavby.

(6) Teoretickú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť a vykonáva sa zo všetkých predmetov týkajúcich sa danej oblasti plavby.

(7) Písomná časť skúšky z každého predmetu trvá najviac 45 minút a vykonávajú ju všetci účastníci skúšky súčasne.

(8) Písomnú časť skúšky z predmetu vyhodnotí skúšajúci pred začatím ústnej časti skúšky.

(9) Po skončení teoretickej skúšky skúšajúci zapíše výslednú známku z tohto predmetu do protokolu. Pri hodnotení vedomostí z jednotlivých predmetov sa používa päťstupňová klasifikácia.

(10) Pri výslednom hodnotení teoretickej skúšky sa používa dvojstupňová klasifikácia

a) prospel alebo

b) neprospel.

(11) Ak uchádzač neprospel z jedného predmetu alebo z viacerých predmetov, výsledné hodnotenie teoretickej skúšky je „neprospel".

(12) Skúšobná komisia oznamuje uchádzačovi výsledok teoretickej skúšky po jej skončení.

(13) Uchádzač, ktorý neprospel z jedného predmetu, môže vykonať opravnú skúšku z tohto predmetu, a to najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak uchádzač neprospel na opravnej skúške v prvom opravnom termíne, môže požiadať o opravnú skúšku v druhom opravnom termíne, a to najskôr po dvoch mesiacoch od prvého opravného termínu.

(14) Ak uchádzač nepožiada o vykonanie opravnej skúšky do 12 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky, opakuje teoretickú skúšku v celom rozsahu.

(15) Uchádzač, ktorý neprospel z dvoch alebo z viacerých predmetov, vykoná novú teoretickú skúšku, a to najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa vykonania teoretickej skúšky, na ktorej neprospel.

 

Praktická skúška

(1) Praktická skúška sa vykonáva na rekreačnom plavidle pred komisiou určenou ministerstvom, ktorá je zložená z inštruktorov na praktickú skúšku.

(2) Inštruktor na praktickú skúšku je fyzická osoba poverená výkonom tejto funkcie najviac na päť rokov, ktorá

a) je držiteľom odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na stupeň A alebo najmenej na stupeň B,
b) preukáže plavebnú prax najmenej 3 000 námorných míľ v oblasti plavby A po získaní preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby na stupeň A, alebo najmenej 5 000 námorných míľ v oblasti plavby C a v oblasti plavby B po získaní preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla na stupeň B,
c) preukáže schopnosť výkonu funkcie inštruktora na praktickú skúšku.

(3) Poverenie inštruktora na praktickú skúšku sa vydáva podľa spôsobu pohonu rekreačného plavidla.

(4) Pri praktickej skúške sa preukazujú tieto zručnosti:

a) plánovanie plavby,
b) príprava rekreačného plavidla na plavbu,
c) kormidlovanie a plavba určeným kurzom,
d) manévrovanie, ak ide o plachetnicu, s použitím plachiet aj motora,
e) práce na palube vrátane prác s lanami,
f) používanie záchranných prostriedkov,
g) riešenie mimoriadnych situácií, ako sú napr. „Človek cez palubu", „Požiar na palube".

 


V Y H L Á Š K A č. 54/2002:
  Opens external link in new windowVyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |