EnglishSlovenskyČesky

MEDZINÁRODNÝ PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA NÁMORNÉHO REKREAČNÉHO PLAVIDLA

Držiteľ tohto preukazu je oprávnený viesť námorné rekreačné plavidlo s dĺžkou do
24 metrov v nasledujúcej oblasti: 

Stupeň C - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice.
Stupeň B - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).
Stupeň A - držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).

Čo je potrebné na získanie oprávnenia: 

Stupeň C 
1. Absolvovať povinný kvalifikačný kurz na stupeň C.
2. Vykonať praktickú skúšku pod vedením inštruktora menovaného Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
3. Preukázať plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom.
4. V prípade nulovej námornej praxe absolvovať týždenný praktický výcvik v Chorvátsku zakončený praktickou skúškou.
5. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň C.
6. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu. 

Stupeň B
1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň B.
2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C).
4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň B.
5. Byť držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

Stupeň A
1. Absolvovať kvalifikačný kurz na stupeň A.
2. Byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
3. Preukázať plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B).
4. Úspešne vykonať teoretickú skúšku na stupeň A.
5. Byť držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu. 

Predmety, ktoré sú náplňou teoretického kurzu a skúšky: 
- námorné právo a Medzinárodné pravidlá pre zabránenie zrážkam na mori – COLREG1972 
- navigácia 
- meteorológia 
- angličtina 
- plavebná náuka - vrátane plachetníc 
- zdravoveda


V Y H L Á Š K A č. 54/2002:  Opens external link in new windowVyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |