EnglishSlovenskyČesky

Piešťany 17.3.2018 - Teoretický kapitánsky kurz - oblasť B

KURZ B - 17.03.2018 - 18.03.2018 - Piešťany

 Miesto školenia:  
Opens external link in new windowKlub vodných lyžiarov, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany - mapa
 

Rozvrh kurzu: 

Sobota 08:00 - 19:00  Angličtina / COLREG 72/ Nám. právo / Plavebná náuka

Nedeľa 08:00 - 19:00  Navigácia / Meteorológia 

 

Školiteľ: Peter Čech, Ing. Jozef Mrkva, Ing. Jaroslav Coplák, Ing. Ján Konečný, 

Jiří Chlumský, RNDr. Peter Tremboš, PhD.  

Cena kurzu: 250,– EUR    (učebné texty, navigačné trojuholníky)   

Ex klienti AAAYacht cena kurzu:
 190,- EUR

Cena zahŕňa:
  študijné materiály pre všetky predmety, rysovacie potreby, cvičnú mapu pre predmet Navigácia.

Dátum konania skúšky:
 26.04.2018
 
 Ku skúške je potrebné priložiť kolok v hodnote 40 EUR a dve fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm.
 

Oblasť plavby B – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B). 


Čo je potrebné na získanie oprávnenia: Stupeň B

(2) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) môže požiadať žiadateľ, ktorý

a) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),

b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň B pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,

d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

(4) Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.

(5) O teoretickej skúške a praktickej skúške sa vyhotovuje protokol.

(6) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla môže žiadateľ požiadať v lehote do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak žiadateľ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nepožiada, po jej uplynutí musí vykonať novú teoretickú skúšku.

(7) Zdravotná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla sa preukazuje predložením lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace.

(8) K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla žiadateľ prikladá

a) doklady podľa odsekov 1 až 5 a 7,

b) dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.

Je potrebné rezervovať miesto na kurze Kontakt.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |