EnglishSlovenskyČesky

Piešťany 9.2.2018 - Teoretický kapitánsky kurz - oblasť C

KURZ C - 09.02.2018 - 11.02.2018  - Piešťany

Miesto konania kvalifikačného kurzu: 
Opens external link in new windowKlub vodných lyžiarov, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany - mapa

Rozvrh kurzu: 

Piatok 

08:00 -12.00 Plavebná náuka - Jiří Chlumský

13.30 -19:00 COLREG 72 - Ing. Jaroslav COPLÁK 

Sobota 

08:00 - 13:00 Angličtina - Ing. Ján Konečný

14:00 - 17:00 Zdravoveda - MUDr. Marián Šintál

17:00 - 19:00 Nautika - Peter Čech 

Nedeľa 

08:00 - 15:30 Navigácia - Ing. Jozef MRKVA

16:30 - 19:00 Meteorológia - RNDr. Peter Tremboš, PhD

Školiteľ: Peter Čech, Ing. Jozef Mrkva, Ing. Jaroslav Coplák, Ing. Ján Konečný, MUDr. Marián Šintál, Jiří Chlumský, RNDr. Peter Tremboš, PhD


Miesto konania skúšky:
 Opens external link in new windowKlub vodných lyžiarov, Rekreačná 5, 921 01 Piešťany - mapa

Dátum konania skúšky: 19.02.2018

Cena kurzu: 290,- EUR

Ex klienti AAAYacht cena kurzu: 190,- EUR

Cena zahŕňa:  študijné materiály pre všetky predmety, rysovacie potreby, cvičnú mapu pre predmet Navigácia.
 
Ku skúške je potrebné priložiť kolok v hodnote 40 EUR a dve fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm.
 

Oblasť plavby C – plavba na mori s obmedzením do vzdialenosti 12 námorných míľ od pobrežia. Držiteľ preukazu spôsobilosti veliteľa jachty pobrežnej plavby je oprávnený veliť jachte v oblasti C, pokiaľ jej dĺžka nepresiahne 24 m a pokiaľ sila vetra nepresiahne 4 stupne Beaufortovej stupnice. Preukaz spôsobilosti vystaví MDV SR po predložení protokolu o teoretickej skúške, protokolu o praktickej skúške, dokladu o naplávaných 200 námorných míľach, všeobecného alebo obmedzeného preukazu rádio telefonistu (vystavuje Slovenský telekomunikačný úrad), potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti a zaplatení správneho poplatku vo výške 40 EUR (kolok). 

 

Čo je potrebné na získanie oprávnenia: Stupeň C 

(3) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) môže požiadať žiadateľ, ktorý

a) úspešne vykonal praktickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „praktická skúška") pod vedením inštruktora povereného ministerstvom; praktická skúška sa vykonáva spravidla na mori,

b) preukáže plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom,

c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,

d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

(4) Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.

(5) O teoretickej skúške a praktickej skúške sa vyhotovuje protokol.

(6) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla môže žiadateľ požiadať v lehote do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak žiadateľ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nepožiada, po jej uplynutí musí vykonať novú teoretickú skúšku.

(7) Zdravotná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla sa preukazuje predložením lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace.

(8) K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla žiadateľ prikladá

a) doklady podľa odsekov 1 až 5 a 7,

b) dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.


Je potrebné rezervovať miesto na kurze Kontakt.

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |