EnglishSlovenskyČesky

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

a)    průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,
b)    průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,
c)    průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.

I.  PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „C“:
1.    žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek  500,- Kč (kolek)
2.     úspěšné složení teoretické zkoušky před komisí MD ČR z následujících odborností:
    a)    základy námořního práva a COLREG
b)    plavební nauka
c)    námořní navigace
d)    meteorologie
e)    základy angličtiny
f)     základy poskytování první pomoci
3.     úspěšné složení praktické zkoušky před zkušebním komisařem na moři a doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka, potvrzení o praxi – výcvikové středisko)  nebo
    doložení průkazu způsobilosti MPZ – 2 (C) (vydaný Státní plavební správou) a doložení praxe v délce námořní plavby minimálně  500 námořních mil (lodní deník, jachtařská knížka)
4.       osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
Opens external link in new windowSeznam lékařů ZDE.
5.    platný omezený průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU
6.    minimálně 18 let věku
7.      2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5cm x 4,5cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „B“ :
1.    žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek  500,- Kč (kolek)
2.    doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby C
3.    úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
a)    základy námořního práva a COLREG
b)    plavební nauka
c)    námořní navigace
d)    meteorologie
e)    základy angličtiny
f)    základy poskytování první pomoci
4.    doložená praxe v délce námořní plavby minimálně 1000 námořních mil ve funkci velitele jachty a  1500 námořních mil pod dohledem velitele jachty (lodní deník, jachtařská knížka)
5.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti
Opens external link in new windowSeznam lékařů ZDE.
6.    platný všeobecný průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU,
7.    2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5cm x 4,5cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Podmínky pro vydání průkazu způsobilosti s oprávněním „A“:
1    žádost s osobními daty žadatele + správní poplatek  500,- Kč (kolek)
2.    doložený platný průkaz způsobilosti pro oblast plavby B
3.    úspěšné složení teoretické zkoušky z následujících odborností:
a)    základy námořního práva a COLREG
b)    plavební nauka
c)    námořní navigace
d)    meteorologie
e)    základy angličtiny
f)     základy poskytování první pomoci
4.    doložená praxe v délce námořní plavby min. 5000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 10 námořních mil od pobřežní linie
5.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané pověřeným lékařem MD ČR, ne starší 3 měsíců k podání žádosti 
Opens external link in new windowSeznam lékařů ZDE.
6.    platný všeobecný průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU
7.    2x barevnou fotografii o rozměrech 3,5cm x 4,5cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je  5 let.

III.   PODMÍNKY K PRODLOUŽENÍ  PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ A REKREAČNÍ JACHTY  

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty pro oblast plavby A, B, C a rekreační jachty vydané Ministerstvem dopravy (průkaz ministerstva) po účinnosti zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění vyhlášek  č. 315/2000 Sb. a č. 149/2001 Sb., prodlouží Úřad průkaz dle podmínek:

Podmínky pro prodloužení průkazů způsobilosti velitele námořní jachty s oprávněním „A, B, C 
a velitele rekreační jachty“:
1.    žádost s osobními daty žadatele podaná nejméně  2 měsíce před  skončením  doby  platnosti  průkazu  
2.    doklad osvědčující  praxi na jachtě  v délce námořní  plavby nejméně 500 námořních mil ve  funkci velitele námořní jachty v posledních  5  letech  před  skončením  doby platnosti tohoto  průkazu
3.    osvědčení o zdravotní způsobilosti vydané lékařem, nesmí být starší 3 měsíců k podání žádosti
Opens external link in new windowSeznam lékařů ZDE.
4.    platný omezený průkaz radiotelefonisty nebo vyšší, vydaný ČTÚ nebo jiným telekomunikačním úřadem členského státu EU
5.    zaplacený správní poplatek 50,- Kč (kolek),
6.    2x  barevnou fotografii o rozměrech 3,5cm x 4,5cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním :

1.     B, který  nepředloží doklad osvědčující  praxi na jachtě, bude vystaven průkaz s oprávněním C,
2.     A, který  nepředloží doklad osvědčující  praxi na jachtě, bude vystaven průkaz s oprávněním B.

Doba platnosti průkazů velitele námořní jachty je 5 let, průkazu rekreační jachty 10 let.


IV.   ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE

Délka praxe na jachtě se prokazuje :

1.    výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu, 
            
nebo

2.    listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.


V.   ZÁNIK PLATNOSTI PRŮKAZU

Platnost průkazu zaniká :
1.    uplynutím doby platnosti průkazu,
2.    ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,
3.    smrtí držitele průkazu.


Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění vyhlášek č. 315/2000 Sb. a 149/2001 Sb., platné pro průkazy způsobilosti.

Opens external link in new windowhttp://www.mdcr.cz

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |