EnglishSlovenskyČesky

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

Průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,

Průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,

Průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupně Beaufortovy stupnice.


I.  PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

(1) Úřad vydává průkaz na základě písemné žádosti o vydání průkazu. Vzor žádosti o vydání průkazu -  Opens external link in new windowŽádost o vydání (o duplikát) průkazu způsobilosti velitele jachty
 
    (2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena
 
a) osvědčením o úspěšně složené teoretické zkoušce (uloženo na MD)
b) protokolem o praktické zkoušce na jachtě,
c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců, Opens external link in new windowviz.  seznam posuzujících lékařů
d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,
e) dokladem o zaplacení správního poplatku.(500,- Kč kolek)
f) kopií platného průkazu, je-li žadatel jeho držitelem.(jen v případě vydání průkazu s oprávněním B nebo A.
 
Vydání průkazů
 

    Průkaz s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která

 
a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,
b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty, Opens external link in new windowviz.  seznam posuzujících lékařů
c) dosáhla věku 18 let,
d) je způsobilá k právním úkonům,
e) zaplatila správní poplatek. (500,- Kč kolek)
 
    Průkaz s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která

 
a) je držitelem platného průkazu s oprávněním C,
b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty,
c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty, Opens external link in new windowviz.  seznam posuzujících lékařů
d) zaplatila správní poplatek. (500,- Kč kolek)
 
     Průkaz s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která
 
a) je držitelem platného průkazu s oprávněním B,
b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty,
c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty, Opens external link in new windowviz.  seznam posuzujících lékařů
d) zaplatila správní poplatek. (500,- Kč kolek)

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je  5 let.


Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty v oblasti plavby (dále jen "zkouška") se skládá před zkušební komisí tvořenou nejméně 4 zkušebními komisaři, jejíhož předsedu, který řídí činnost komise, a další členy zkušební komise jmenuje Úřad.

§ 18
Požadované teoretické znalosti:

a) základy námořního práva a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, (dále jen "pravidla o zabránění srážkám na moři")
b) plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním a v ovládání jachet motorových,
c) námořní navigace,
d) meteorologie,
e) základy angličtiny,
f) základy poskytování první pomoci.

Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:

a) příprava na plavbu,
b) manévrování s jachtou,
c) vedení plavby,
d) řešení mimořádných situací.

§ 20
(1) Zkouška se skládá v českém jazyce.
(2) Uchazeč může přistoupit k ověření teoretických znalostí až po ověření praktických znalostí jachetním instruktorem, je-li ověření praktických znalostí požadováno. O průběhu ověření praktických znalostí uchazeče podá jachetní instruktor písemnou zprávu ostatním členům zkušební komise.
(3) Znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 se ověřují ústním přezkoušením po předchozím úspěšně vykonaném písemném testu z navigace. Při ústním přezkoušení odpovídá uchazeč minimálně na 5 otázek z každé odbornosti podle druhu odborné způsobilosti, kterou uchazeč prokazuje.


III.   PODMÍNKY K PRODLOUŽENÍ  PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ A REKREAČNÍ JACHTY  

(1) Doba platnosti průkazu je 5 let a lze ji na základě písemné žádosti držitele průkazu předložené Úřadu nejméně 2 měsíce před skončením doby platnosti průkazu prodloužit. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, a není-li rodné číslo, datum narození (dále jen "osobní data") a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podle odstavce 1 musí být doložena

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5 letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu,
b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců, Opens external link in new windowviz.  seznam posuzujících lékařů
c) dokladem o zaplacení správního poplatku 400 Kč
d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

(3) Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním

a) B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním C,
b) A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním B.

IV.   ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE

Délka praxe na jachtě se prokazuje :

a) výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu, nebo
b) listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.

V.   ZÁNIK PLATNOSTI PRŮKAZU

Platnost průkazu zaniká :
1.    uplynutím doby platnosti průkazu,
2.    ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,
3.    smrtí držitele průkazu.


Další informace a dokumenty pro jachtaře: Opens external link in new windowNámořní úřad ČR - Velitele namornich jachet (prukazy zpusobilosti)

Celé znění vyhlášky č. 315/2000 Sb: Opens external link in new windowVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Zákon č. 61/2000 Sb.: Opens external link in new windowZákon o námořní plavbě

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |