EnglishSlovenskyČesky

VŮDCE MALÉHO A REKREAČNÍHO PLAVIDLA A MEZINÁRODNÍHO PRŮKAZU VŮDCE REKREAČNÍHO PLAVIDLA

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

Podle § 10 a § 16 vyhlášky č. 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky rezoluce č. 40, o mezinárodním průkazu vůdců rekreačních plavidel EHK OSN, je stanoveno:

oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla:
Vůdce malého plavidla je oprávněn vést na všech vodních cestách České republiky malá plavidla od 18 let.
Vůdce malého plavidla je oprávněn vést rekreační plavidlo, (malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava): 
a.    v oblasti I - na všech vodních cestách České republiky a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, od 16 let
b.    v oblasti C - v pobřežních mořských vodách, na kterých je uznáván průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla, do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4°Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2m a za dne, od 18 let.

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

•    M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu - pro držitele oprávnění od 18 let, který vykonal teoretickou i praktickou zkoušku.
•    Pokud držitel oprávnění starší 18 let nevykonal praktickou zkoušku, je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 100 kW (M100).
•    Držitel oprávnění ve věku 16 - 18 let je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW (M20), pokud vykonal teoretickou zkoušku.
•    S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet - pro držitele oprávnění od 18 let, který vykonal teoretickou i praktickou zkoušku.
•    Pokud držitel oprávnění starší 18 let nevykonal praktickou zkoušku, je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 80m2 (S80).
•    Držitel oprávnění ve věku 16 - 18 let je oprávněn k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20m2 (S20), pokud vykonal teoretickou zkoušku.
Podmínkou připuštění ke zkoušce pro kategorii S nebo S80 nebo S20 je získání oprávnění M nebo M100 nebo M20.
Podmínkou získání oprávnění pro oblast plavby I (vnitrozemské vodní cesty) je získání alespoň oprávnění M nebo M100 nebo M20.
Podmínkou připuštění ke zkoušce pro oblast plavby C (příbřežní plavba na moři) je získání alespoň oprávnění M nebo M100.
Držitel oprávnění M20 nebo i S20 může po dovršení věku 18 let na základě předložení předepsaných dokladů a náležitostí získat bez zkoušky oprávnění M100 nebo i S80.

Předkládané doklady a náležitosti:

•    žádost o vydání plavebního dokladu 
•    lékařský posudek 
•    výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
•    2 fotografie 3,5 x 4,5cm ne starší než 1 rok, 
•    správní poplatek 350,- Kč za oprávnění pro vedení plavidla na vnitrozemských vodních cestách (výše uvedené kategorie, oblast I) nebo 450,- Kč za oprávnění pro vedení plavidla v příbřežní plavbě na moři (výše uvedené kategorie, oblast C) 
•    v případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce
Formuláře lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou.
Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Zkouška

Žadatel je připuštěn k vykonání zkoušky na základě kladného posouzení podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč musí při zkoušce způsobilosti prokázat teoretické znalosti v písemném testu, případně praktické znalosti při praktické zkoušce ve smyslu Zkušebního řádu, vydaného rozhodnutím ředitele Státní plavební správy č. 12/1996. Zkouška se provádí před komisí Státní plavební správy a žadatel ji musí vykonat osobně.
•    Žadatel o oprávnění kategorie M (od 18 let) musí vykonat teoretickou i praktickou zkoušku, 
•    žadatel o oprávnění kategorie M100 (od 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku, 
•    žadatel o oprávnění kategorie M20 (od 16 do 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku, 
•    žadatel o oprávnění kategorie S (od 18 let) musí vykonat teoretickou i praktickou zkoušku, 
•    žadatel o oprávnění kategorie S80 (od 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku, 
•    žadatel o oprávnění kategorie S20 (od 16 do 18 let) musí vykonat teoretickou zkoušku. 
Žadatel může vykonat zkoušku v nejbližším volném termínu následujícím po podání žádosti.

Písemný test

Základní část určená pro kategorie M, M100 a M20 obsahuje 5 testových listů po 7 otázkách, celkem 35 otázek. Otázky jsou vybrány z otázek z předmětů plavební provoz (ustanovení Řádu plavební bezpečnosti), základy techniky a základy první pomoci. Doba na zpracování testu je maximálně 30 minut. Test je hodnocen počtem bodů. Za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 30 bodů.
Doplňková část určená pro kategorie S, S80 a S20 obsahuje 2 testové listy po 7 otázkách, celkem 14 otázek. Otázky jsou vybrány ze souboru otázek ze základů konstrukce plachetnic, teorie plavby plachetnic a techniky plachtění. Doba na zpracování testu je maximálně 10 minut. Test je hodnocen počtem bodů. Za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 11 bodů.
Zkouška pro oblast C - příbřežní plavba na moři - je určena pro držitele alespoň kategorie M100 nebo M. Test obsahuje 4 testové listy po 7 otázkách, celkem 28 otázek z předmětů mezinárodní námořní právo a předpisy (vybrané paragrafy zákona č. 61/2000 Sb., vybraná pravidla Úmluvy o mezinárodních pravidlech pro zabránění srážkám na moři - COLREG 1972), základy navigace a značení mořských vodních cest - systém IALA, základy meteorologie, základy bezpečnosti a záchrany života na moři. Doba na zpracování testu je maximálně 25 minut. Test je hodnocen počtem bodů. Za každou správnou odpověď je přidělen 1 bod. Uchazeč "vyhověl", dosáhl-li nejméně 24 bodů.
Každá otázka nabízí 3 odpovědi (a, b, c), z nichž jen jedna je správná. Test se provádí pomocí počítače.

Praktická zkouška

K praktické zkoušce se dostaví uchazeč:
•    pro kategorii M s malým plavidlem s vlastním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s minimální obsaditelností 3 osoby, 
•    pro kategorii S s plachetnicí s celkovou plochou plachet minimálně 20m2 pro minimálně dvoučlennou posádku. 
Při praktické zkoušce musí žadatel prokázat schopnost správně a bezpečně ovládat plavidlo při základních manévrech na předem vyznačené trati, na níž musí provést úkoly, uvedené v osnově praktické zkoušky. Trať musí být vyznačena vzhledem k místním a povětrnostním podmínkám tak, aby na ní mohl žadatel provést všechny úkoly, které zkušební komisař v souladu s osnovou praktické zkoušky konkrétně ústně určí.
Při praktické zkoušce se hodnotí každý úkol jednotlivě způsobem vyhověl - nevyhověl. Při celkovém hodnocení uchazeč vyhověl, pokud jsou všechny úkoly hodnoceny vyhověl. Při hodnocení alespoň jednoho úkolu nevyhověl je celá zkouška hodnocena nevyhověl. Důležitým kritériem při hodnocení je správné a bezpečné ovládání plavidla a případně jasné a správné povely posádce.

Postup v případě neúspěchu

Pokud žadatel při zkoušce neprospěje, má možnost vykonat opravnou zkoušku v následném zkušebním termínu, nejpozději však do čtyř měsíců od podání žádosti. Po čtyřech měsících je třeba podat novou žádost, včetně všech aktualizovaných dokladů.
Námitky proti průběhu zkoušky nebo postupu zkušební komise jsou vyřizovány podle ustanovení zkušebního řádu, který je v průběhu zkoušky k nahlédnutí u členů zkušební komise.

Vydání průkazu

Po úspěšném vykonání zkoušky je průkaz vydán žadateli do 30 dnů. Průkaz si může žadatel vyzvednout osobně na příslušné pobočce, nebo mu bude zaslán poštou.

Platnost průkazů

Všechny průkazy vůdce malého plavidla a vůdce rekreačního plavidla vydané Státní plavební správou od roku 1976 jsou nadále v platnosti.
 
Vyhláška č. 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky rezoluce č. 40, o mezinárodním průkazu vůdců rekreačních plavidel EHK OSN.

Opens external link in new windowwww.spspraha.cz

Copyright 2011 | Všechna práva rezervována |