Mezinárodní průkaz radiotelefonisty vydávaný Českým telekomunikačním úřadem.

K obsluze lodní radiostanice jsou podle našich zákonů oprávněny pouze osoby s příslušným průkazem. V případě pronájmu lodí se jedná o  všeobecný nebo omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby. Tento průkaz je vyžadován při pronájmu lodí po celém světě. Mezinárodní průkaz v ČR vydává a zkoušky organizuje výhradně Český telekomunikační úřad a je vydáván s platností 5 let s možností prodloužení.
V případě, že máte jakýkoliv jiný průkaz, jehož součástí je oprávnění k obsluze radiostanice - např. některé typy německých průkazů, pak tento průkaz nepotřebujete. V případě, že vlastníte chorvatský průkaz k vedení lodi, průkaz od ČTÚ na území Chorvatska nepotřebujete, neboť součástí chorvatského průkazu je i povolení k obsluze radiostanice. Toto ale neplatí u obsluhy radiostanice na lodi plující pod českou vlajkou!

Jestliže chcete průkaz získat, zašlete vyplněnou přihlášku, doklad o úhradě správního poplatku a jednu fotografii pasového formátu na adresu Českého telekomunikačního úřadu. ČTÚ Vás  pozve ke zkoušce, zákonná lhůta je do tří měsíců od doručení žádosti. Proto myslete na získání průkazu s dostatečným předstihem!

Osvědčení radiotelefonisty pro plavební pohyblivou službu vydávané Slovenským telekomunikačním úřadem

Obsluhovat vybrané rádiové zařízení může jen fyzická osoba, která má zvláštní odbornou způsobilost k jejich obsluhu. Zvláštní odborná způsobilost je souhrnem teoretických znalostí a praktických zkušeností a znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s obsluhou vybraných rádiových zařízení. Bez zvláštní odborné způsobilosti může fyzická osoba obsluhovat taková zařízení při výcviku a školení pouze pod dohledem osoby, která má zvláštní odbornou způsobilost. Obsluhu mohou vykonávat i osoby, kterým úřad uznal zvláštní odbornou způsobilost k obsluze vybraných rádiových zařízení. 

Zvláštní odbornou způsobilost úřad ověřuje zkouškou a vydáním osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Zkušební komisi zřizuje a její členy jmenuje a odvolává předseda úřadu. 

Žádost o vydání osvědčení zvláštní odborné způsobilosti obsahuje 
a) jméno, příjmení, datum narození a titul žadatele, 
b) adresu trvalého pobytu žadatele, 
c) požadovaný druh osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, 
d) dosažený stupeň vzdělání žadatele
e) fotografii žadatele.

Fyzická osoba, která bude obsluhovat vybrané rádiové zařízení na lodích povinně vybavených zařízeními globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS), je povinna před provedením zkoušky absolvovat praktický výcvik ve školicím středisku uznaném mezinárodní námořní organizací. Fyzická osoba, která bude obsluhovat vybrané rádiové zařízení vybaveno zařízeními GMDSS na lodích, které nejsou povinně těmito zařízeními vybaveny, je povinna před provedením zkoušky absolvovat praktický výcvik ve školicím středisku uznaném ministerstvem.

Přihláška na zkoušku
https://www.teleoff.gov.sk/skusky-osobitnej-odbornej-sposobilosti/

Rádi Vám poradíme, jaký průkaz pro Vás bude vhodný  kontakt.