Námořní úřad upozorňuje, že dále otištěné vzory „průkazů způsobilosti“ jsou průkazy, které jsou vydávány v přímém rozporu se zněním zákona č. 61/2000 Sb. o námořní plavbě a že jde o průkazy nepravé, a proto neplatné. 

Podle ust. §3, zák. č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (dále jen zákon), plní Ministerstvo dopravy funkci Námořního úřadu. Zákon, ve svých ustanoveních § 75 a následujících, svěřuje Námořnímu úřadu i státní dozor v oblasti námořní plavby. Námořní úřad, plníc tuto uvedenou funkci, tímto

upozorňuje, 

že se především v poslední době objevuje řada různých průkazů (jachetních kapitánů, jachetních kapitánů pobřežní či oceánské plavby, atd.), které mají vzbudit ve veřejnosti dojem, že jde o doklady, opravňující jejich držitele k vedení jachet při námořní plavbě a že jde o průkazy, nahrazující průkazy způsobilosti velitele námořní jachty tak, jak jsou definovány v § 49 zákona a v prováděcí vyhlášce č.315/2000 Sb.           

Podle zákona je jediným orgánem, oprávněným takový doklad vydávat   Ministerstvo dopravy, resp. Námořní úřad, v omezeném režimu pak i Státní plavební správa. Z toho plyne, že jiné průkazy ať již jakkoli označené, vydávané dalšími subjekty, jsou doklady nepravými, vydávanými v přímém rozporu        se zákonem a tudíž i neplatné. 

Námořní úřad se pro toto upozornění rozhodl zejména proto, aby chránil jachtařskou veřejnost před nebezpečím, které může užívání zmíněných průkazů přinést v každodenní praxi, zejména v případech, kdy dojde k námořní nehodě, resp. kdy vznikne škodná událost na jachtě, vedené držitelem nepravého průkazu.       

Bližší informace poskytne odbor plavby a vodních cest MD ČR na tel. 2251 31 344, 2251 31 345 nebo e-mail: utv0230@mdcr.cz