spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Kapitánsky kurz B MDVSR

Petr Čech Web Admin Nástenka Homepage Zákaznícke kontá Krajiny Plavby Kapitánské kurzy Stránky Zoznam stránok Pridať stránku Sekcie Galérie Recenzie Slider Obrázky Nastavenia Utility quis.sk Vitajte v Quis 7 Admin. Odhlásiť sa Upraviť stránku Nástenka Stránky Upraviť stránku Kapitánsky kurz B MDVSR Stránka Detail | Vymazať Název Názov (SK) Názov (EN) URL URL (SK) URL (EN) Meta popis Meta popis (SK) Meta popis (EN) Galérie Grécko Aktívna Zoznam stránok Obsah stránky Obsah stránky

KURZ B - 19.11.2022 - 20.11.2022 - Piešťany

Miesto konania kvalifikačného kurzu a skúšky:

Rekreačná 23, 921 01 Piešťany

Dátum konania skúšky: 09.12.2022 Piešťany 

 

Sobota
08:00 - 12:00 Angličtina - Ing. Ján Konečný
13.00 -19:00 COLREG 72 - Ing. Jaroslav Coplák

Nedeľa 
08:00 – 14:00 Navigácia - Ing. Jozef Mrkva
14:00 -16.00 Plavebná náuka - Peter Čech 
16:00 - 18:30 Meteorológia - RNDr. Peter Tremboš, PhD

Školiteľ: Peter Čech, Ing. Jozef Mrkva, Ing. Jaroslav Coplák, Ing. Ján Konečný, RNDr. Peter Tremboš, PhD.  

 

Cena kurzu: 340,– EUR    (učebné texty, navigačné trojuholníky)   
Ex klienti AAAYacht cena kurzu: 240,- EUR

Cena zahŕňa:  študijné materiály pre všetky predmety, rysovacie potreby, cvičnú mapu pre predmet Navigácia.

Oblasť plavby B – držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B). 

 

 

 

O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla môže žiadateľ požiadať v lehote do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak žiadateľ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nepožiada, po jej uplynutí musí vykonať novú teoretickú skúšku. 

Termín teoretickej skúšky určuje ministerstvo; v jednom termíne sa na teoretickej skúške môže zúčastniť najviac 15 osôb. 
Prednosť na skúšku majú účastníci teoretického kurzu, pre ktorých je táto skúška vypísaná.
 

K žiadosti o vydanie preukazu morskej plavby - plavebná oblasti B - priložte:
a) 2 farebné fotografie 3,5 x 3,0 cm (fotografie na rube označené menom a priezviskom),

b) správny poplatok v hodnote 40 eur - vydanie preukazu podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych

poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“),,

c) protokol o vykonaní teoretickej skúšky,

d) prehľad plavebnej praxe jachtára (na predpísanom tlačive), alebo jachtársku knižku, alebo lodný denník potvrdzujúci, že žiadateľ absolvoval najmenej 2 000 námorných míľ, z toho 1000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby,

e) preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),

f) preukaz obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu,

g) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
( Súčasť žiadosti o vydanie preukazu )

h) splnomocnenie pre právne úkony spojené so žiadosťou o vydanie preukazu (ak nie sú vykonávané priamo žiadateľom).
ch) Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace.

Ďalšie informácie, právne predpisy a dokumenty:
NÁMORNÝ ÚRAD SR

Obsah stránky (SK) Obsah stránky (EN) Copyright Q7 Digital Media © 2000-2022

 • Názov
 • Termín
 • Cena
 • Cena po zľave
 • Voľné miesta
 • Názov: Teoretický kurz - B
 • Termín: 19.11.2022 - 20.11.2022
 • Cena: 340 €
 • Voľné miesta:
 • Voľné miesta: 8
 • Objednať