spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Medzinárodný preukaz rádiotelefonistu

V prípade, že vlastníte chorvátsky preukaz PREUKAZ VODITELJ BRODICE KATEGORIJA B, preukaz od TÚ SR V Chorvátsku nepotrebujete, pretože súčasťou chorvátskeho preukazu je aj povolenie k obsluhe rádiostanice. Toto ale neplatí u obsluhy rádiostanice na lodi plávajúcej pod českou vlajkou!

Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre plavebnú pohyblivú službu vydávané Slovenským telekomunikačným úradom

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. 

Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu. 

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa, 
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa, 
c) požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti, 
d) dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a 
e) fotografiu žiadateľa. 

Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených zariadeniami globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou. Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené zariadeniami GMDSS na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito zariadeniami vybavené, je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom ministerstvom. 

Prihláška ku skúške

 

Mezinárodní průkaz radiotelefonisty vydávaný Českým telekomunikačním úřadem.

Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby – OFP
opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem, využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln, bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz je určený pro obsluhu starších typů radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem.
(Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, pro plavbu v pobřežních mořských vodách.)
[V přihlášce volba f)]
Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky

Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN
opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS. Průkaz je určený pro obsluhu starších typů radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem. Držitel průkazu VFN je oprávněn obsluhovat radiostanice ve všech pásmech námořní pohyblivé služby.
[V přihlášce volba e)]
Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů

Všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby – LRC
opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících všechna kmitočtová pásma systému GMDSS na non-SOLAS lodích (jedná se o dobrovolný výběr z prvků GMDSS, mezi něž patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS. Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-05. Uchazeči musí projít speciálním praktickým kurzem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro LRC v rámci systému GMDSS. Průkaz LRC je určený pro obsluhu moderních lodních radiostanic vybavených prvky systému GMDSS (DSC kontrolér, zařízení družicového systému INMARSAT, EPIRB bóje, NAVTEX, SART) ve všech pásmech námořní pohyblivé služby.
[V přihlášce volba j)]
Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
 

Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby – SRC
opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic využívajících kmitočtová pásma velmi krátkých vln systému GMDSS používaných na základě dobrovolnosti, na non-SOLAS lodích (mezi prvky GMDSS patří i systém DSC, kterým je dnes vybavena většina lodních VKV radiostanic), které nemají podmínku vybavení systémem GMDSS. Průkaz se vydává v souladu s Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) a Doporučením CEPT ERC/REC 31-04. Uchazeči o tento průkaz musí projít speciálním praktickým kursem v ovládání komunikační techniky vyhrazené pro SRC v rámci systému GMDSS. Průkaz SRC je určený pro obsluhu moderních VKV lodních radiostanic vybavených DSC kontrolérem (většina lodních radiostanic) a jeho držitel je rovněž vyškolen v zacházení s dalšími prvky systému GMDSS (EPIRB bóje, NAVTEX a SART). Tento průkaz je celoevropsky uznáván a lze jej rovněž použít pro obsluhu lodních stanic na vnitrozemských vodních cestách.
[V přihlášce volba k)]
Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů
Seznam akreditovaných školících středisek pro operátory SRC a další informace MD ČR