spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Medzinárodný preukaz rádiotelefonistu

Na obsluhu lodné rádiostanice sú podľa zákonov oprávnené iba osoby s príslušným preukazom. V prípade prenájmu lodí sa jedná o všeobecný alebo obmedzený preukaz rádiotelefonistu námornej pohyblivej služby. Tento preukaz je potrebný pri prenájmu lodí po celom svete. Medzinárodný preukaz v SR vydáva a skúšky organizuje výhradne Český telekomunikačný úrad a je vydávaný s platnosťou 5 rokov s možnosťou predĺženia. V prípade, že máte akýkoľvek iný preukaz, ktorého súčasťou je oprávnenie k obsluhe rádiostanice - napr. Niektoré typy nemeckých preukazov, potom tento preukaz nepotrebujete. V prípade, že vlastníte chorvátsky preukaz k vedeniu lode, preukaz od TÚ SR na území Chorvátska nepotrebujete, pretože súčasťou chorvátskeho preukazu je aj povolenie k obsluhe rádiostanice. Toto ale neplatí u obsluhy rádiostanice na lodi plávajúcej pod českou vlajkou!

Ak chcete preukaz získať, pošlite vyplnenú prihlášku, doklad o úhrade administratívneho poplatku a jednu fotografiu pasového formátu na adresu Českého telekomunikačného úradu. ČTÚ Vás pozve na skúšku, zákonná lehota je do troch mesiacov od doručenia žiadosti. Preto myslite na získanie preukazu s dostatočným predstihom!

Prihláška ku skúške

Otázky a odpovede pre písomné testy (Všeobecný preukaz strana 36-45, Obmedzený preukaz strana 45-52)

Osnovy ústnej skúšky

Predĺženie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti

Obsluhovať vybrané rádiové zariadenia môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Obsluhu môžu vykonávať aj osoby, ktorým úrad uznal osobitnú odbornú spôsobilosť na obsluhu vybraných rádiových zariadení. 

Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu. 

Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti obsahuje 
a) meno, priezvisko, dátum narodenia a titul žiadateľa, 
b) adresu trvalého pobytu žiadateľa, 
c) požadovaný druh osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti, 
d) dosiahnutý stupeň vzdelania žiadateľa a 
e) fotografiu žiadateľa. 

Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie na lodiach povinne vybavených zariadeniami globálneho námorného tiesňového a bezpečnostného systému (GMDSS), je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom medzinárodnou námornou organizáciou. Fyzická osoba, ktorá bude obsluhovať vybrané rádiové zariadenie vybavené zariadeniami GMDSS na lodiach, ktoré nie sú povinne týmito zariadeniami vybavené, je povinná pred vykonaním skúšky absolvovať praktický výcvik v školiacom stredisku uznanom ministerstvom. 

Prihláška ku skúške