spinner Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky Zpracováváme Vaši rezervaci

Mezinárodní průkaz radiotelefonisty

K obsluze lodní radiostanice jsou podle našich zákonů oprávněny pouze osoby s příslušným průkazem. V případě pronájmu lodí se jedná o omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby - OFP nebo všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby - VFN Tento průkaz je vyžadován při pronájmu lodí po celém světě. Mezinárodní průkaz v ČR vydává a zkoušky organizuje výhradně Český telekomunikační úřad a je vydáván s platností 10 let s možností prodloužení. V případě, že máte jakýkoliv jiný průkaz, jehož součástí je oprávnění k obsluze radiostanice - např. některé typy německých průkazů, pak tento průkaz nepotřebujete. V případě, že vlastníte chorvatský průkaz k vedení lodi, průkaz od ČTÚ na území Chorvatska nepotřebujete, neboť součástí chorvatského průkazu je i povolení k obsluze radiostanice. Toto ale neplatí u obsluhy radiostanice na lodi plující pod českou vlajkou!

Jestliže chcete průkaz získat, zašlete vyplněnou přihlášku, doklad o úhradě správního poplatku a jednu fotografii na adresu Českého telekomunikačního úřadu. ČTÚ Vás pozve ke zkoušce, zákonná lhůta je do tří měsíců od doručení žádosti. Proto myslete na získání průkazu s dostatečným předstihem! 
Přihlášku ke zkoušce je nutno podat nejpozději 20 dní před plánovaným termínem konání zkoušky.

V případě neůspěchu, čekací lhůta na opravnou písemnou zkoušku je 60 dnů a opakování ústní zkoušky je možné nejdříve po 14 dnech.

 

Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby – OFP
opravňuje jeho držitele k obsluze lodních stanic v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem, využívající pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln, bez použití prvků systému GMDSS, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků. Průkaz je určený pro obsluhu starších typů radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem.
(Pozn.: Od 1. 9. 2019 tento průkaz nahrazuje dosavadní omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFN, pro plavbu v pobřežních mořských vodách.)
[V přihlášce volba f)]
Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky

Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty – VFN
opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, která nevyužívá kmitočtová pásma GMDSS. Průkaz je určený pro obsluhu starších typů radiostanic, které nejsou vybavené DSC kontrolérem. Držitel průkazu VFN je oprávněn obsluhovat radiostanice ve všech pásmech námořní pohyblivé služby.
[V přihlášce volba e)]
Zkušební otázky     Osnovy ústní zkoušky včetně přílohy – angl. textů

 

Ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti se lze přihlásit u Českého telekomunikačního úřadu na stanoveném formuláři č. 10 elektronickým podáním (interaktivně – nutný elektronický podpis nebo datová schránka) nebo poštovním či osobním podáním vytištěného formuláře.

Správní poplatek za podání žádosti o vykonání zkoušky odborné způsobilosti včetně vydání průkazu ve výši 600 Kč je splatný předem na účet ČTÚ, kopie dokladu o zaplacení se přikládá k žádosti.

K přihlášce ke zkoušce je nutno přiložit jednu aktuální fotografii formátu 35 × 45 mm. Technické provedení fotografie musí odpovídat parametrům fotografie požadovaným pro vydání občanského průkazu.

V případě žadatelů s trvalým pobytem mimo ČR je nutno k přihlášce přiložit kopii cestovního dokladu / identifikačního průkazu.

Kontakty pro dotazy ke zkouškám a průkazům odborné způsobilosti.

Prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti

Obsluhovat vybrané rádiové zařízení může jen fyzická osoba, která má zvláštní odbornou způsobilost k jejich obsluhu. Zvláštní odborná způsobilost je souhrnem teoretických znalostí a praktických zkušeností a znalost obecně závazných právních předpisů souvisejících s obsluhou vybraných rádiových zařízení. Bez zvláštní odborné způsobilosti může fyzická osoba obsluhovat taková zařízení při výcviku a školení pouze pod dohledem osoby, která má zvláštní odbornou způsobilost. Obsluhu mohou vykonávat i osoby, kterým úřad uznal zvláštní odbornou způsobilost k obsluze vybraných rádiových zařízení. 

Zvláštní odbornou způsobilost úřad ověřuje zkouškou a vydáním osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti. Zkušební komisi zřizuje a její členy jmenuje a odvolává předseda úřadu. 

Žádost o vydání osvědčení zvláštní odborné způsobilosti obsahuje 
a) jméno, příjmení, datum narození a titul žadatele, 
b) adresu trvalého pobytu žadatele, 
c) požadovaný druh osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, 
d) dosažený stupeň vzdělání žadatele
e) fotografii žadatele.

Fyzická osoba, která bude obsluhovat vybrané rádiové zařízení na lodích povinně vybavených zařízeními globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS), je povinna před provedením zkoušky absolvovat praktický výcvik ve školicím středisku uznaném mezinárodní námořní organizací. Fyzická osoba, která bude obsluhovat vybrané rádiové zařízení vybaveno zařízeními GMDSS na lodích, které nejsou povinně těmito zařízeními vybaveny, je povinna před provedením zkoušky absolvovat praktický výcvik ve školicím středisku uznaném ministerstvem.

Přihláška ke zkoušce