spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Vodca malého plavidla

Z dôvodu nadobudnutia platnosti účinnosti zákona 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), musí žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla pred štátnou skúškou na Štátnej plavebnej správe absolvovať kvalifikačný kurz, ktorý bude pozostávať z teoretickej a praktickej výučby. Kvalifikačné kurzy budú vykonávať fyzické a právnické osoby na základe poverenia Štátnej plavebnej správy.
Žiadosť o vykonanie skúšky podáva osoba poverená vykonávaním kvalifikačného  kurzu písomne plavebnej správe na predpísanom tlačive najneskôr sedem kalendárnych dní pred vyhláseným termínom skúšky určeným plavebnou správou.

To znamená, že sa na skúšky nemôžete prihlásiť samostatne. Musíte si objednať školenie (kvalifikačný  kurz). 
 


Štátna plavebná správa vyhlasuje pre skúšky na získanie odbornej spôsobilosti vodca malého plavidla nasledujúce termíny:

Pobočka Bratislava: Každý pracovný piatok v roku.
Pobočka Komárno: Každý pracovný utorok v roku.
Pobočka Košice: Každú pracovnú stredu v roku.
Pobočka Žilina: Každý pracovný štvrtok v roku.

V prípade mimoriadnych okolností si Štátna plavebná správa vyhradzuje právo zrušiť niektorý z hore uvedených termínov.
Nový systém skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla sa vykonáva prostredníctvom počítača.

Prílohami k žiadosti o vykonanie skúšky sú:

a) kópia občianskeho preukazu,
b) lekársky posudok 1) nie starší ako tri mesiace a
c) doklad o ukončení základného vzdelania.

Vodca malého plavidla kategórie A
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného
strojového pohonu s hmotnosťou nad 1 000 kg vrátane
dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým
pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW, môže vykonať
uchádzač, ktorý má vek najmenej 15 rokov; ak
ide o vykonávanie športovej činnosti, 12 rokov.
§ 26
Vodca malého plavidla kategórie B
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným
strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW, môže vykonať
uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov; ak ide
o vykonávanie športovej činnosti, 16 rokov.
§ 27
Vodca malého plavidla kategórie C
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
kategórie C, ktorý vedie malé plavidlo plávajúce pomocou
plachiet s plochou plachiet nad 12 m2, môže vykonať
uchádzač, ktorý má vek najmenej 18 rokov; ak
ide o vykonávanie športovej činnosti, 15 rokov.
§ 28
Vodca malého plavidla kategórie D
Skúšku z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla
kategórie D, ktorý vedie malé plavidlo zvláštnej konštrukcie,
môže vykonať uchádzač, ktorý má vek najmenej
18 rokov; ak ide o vykonávanie športovej činnosti,
16 rokov.

Skúška odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla sa vykonáva v štátnom jazyku Slovenskej republiky pred najmenej trojčlennou skúšobnou komisiou určenou riaditeľom Štátnej plavebnej správy formou testu v elektronickej podobe v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MDPT SR č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overení odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov. Každému uchádzačovi počítač vygeneruje jedinečný test náhodným výberom zo súboru testových otázok. Najskôr uchádzač pristúpi k základnému testu, t.j. testu z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla  kategórie A, a až po jeho úspešnom vykonaní môže pokračovať v testoch pre ďalšie kategórie (testy z odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla kategórie B, C, D). Testy budú hodnotené automaticky systémom bez nutnosti manuálnych zásahov.

Na internetovej stránke Štátnej plavebnej správy www.sps.sk nájdete ukážkovú verziu vykonávania skúšok odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla prostredníctvom počítača.

12 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 25. novembra 2004, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla

652 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005.

http://plavba.nsat.sk/odborne-sposobilosti/vodca-maleho-plavidla/