spinner Vyhľadávame pre Vás najlepšie ponuky Spracovávame Vašu rezerváciu

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty

Rozhodli jste se plout po moři a udělat si kapitánský průkaz? Tak je pro Vás český kapitánský průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty C to pravé (Námořní jachta - námořní plavidlo, jehož délka trupu nepřesahuje 24 m, je vybavené plachtami nebo motorem nebo obojím). Jedná se o mezinárodně uznávaný průkaz. Udělat si ho není nijak složité, potřebujete absolvovat teorii, praxi a zkoušku. Dělí se na C, B a A, přičemž začínáte stupněm C. Cena průkazu je rozdílná, protože hlavně cena za praktický kurz je stanovena dle termínu plavby a počtu účastníků.

Typy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty

1. Průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice (toto v praxi nikdo kontrolovat nebude, ale raději tuhle podmínku dodržujte). Můžete plout ve dne i v noci.

2. Průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

3. Průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby.

Průkaz platí 10 let, poté se musí zažádat o jeho výměnu.

Abyste získali Český kapitánský průkaz C, musíte splnit tři kroky - teorii, praxi a zkoušku.

Teorie - Teoretický kurz trvá 2 dny a koná se v Praze a Brně. Může se absolvovat před nebo po praktické částí. Můžete se naučit potřebnou teorii i doma, ale doporučujeme kurz navštívit.

Praxe - Praktickou část musíte splnit v Chorvatsku na moři. Trvá týden a naučíte se zde vše potřebné, abyste mohli sami správně ovládat loď.

Zkouška - Když absolvujete teoretický kurz, musíte ještě absolvovat zkoušku. Ta opět probíhá v Praze nebo Brně a trvá přibližně tři hodiny.

Vyplnit Žádost o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty


Průkaz s oprávněním C

a) osvědčení o úspěšně složené teoretické zkoušce (uloženo na MD)
b) protokol o praktické zkoušce na jachtě,
c) platné osvědčení o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců, viz.  seznam posuzujících lékařů
d) barevná fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,
e) doklad o zaplacení správního poplatku.(500,- Kč kolek)

Průkaz s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která
 
a) je držitelem platného průkazu s oprávněním C,
b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické zkoušky B a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty,
c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty, viz.  seznam posuzujících lékařů
d) zaplatila správní poplatek. (500,- Kč kolek)
 
Průkaz s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která
 
a) je držitelem platného průkazu s oprávněním B,
b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením teoretické zkoušky A a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty,
c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty, viz.  seznam posuzujících lékařů
d) zaplatila správní poplatek. (500,- Kč kolek)

Doba platnosti průkazů pro vedení námořní jachty je 10 let.

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty v oblasti plavby se skládá před zkušební komisí tvořenou nejméně 4 zkušebními komisaři.

Požadované teoretické znalosti - stupeň C:

a) základy námořního práva a mezinárodní smlouvy,
b) plavební nauka,
c) námořní navigace,
d) meteorologie,
e) základy angličtiny,
f) základy poskytování první pomoci.


Zkouška se skládá v českém jazyce. Uchazeč může přistoupit k ověření teoretických znalostí až po ověření praktických znalostí. Znalosti se ověřují ústním přezkoušením po předchozím úspěšně vykonaném písemném testu z navigace. Při ústním přezkoušení odpovídá uchazeč minimálně na 5 otázek z každé odbornosti.


Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:

a) příprava na plavbu,
b) manévrování s jachtou,
c) vedení plavby,
d) řešení mimořádných situací.

(U oblasti plavby C se jedná o teoretickou a praktickou zkoušku, u oblasti plavby B a A se ověřují teoretické znalosti a musí se doložit praxe na lodi.)

Doba platnosti průkazu je 10 let a lze ji prodloužit na základě písemné žádosti držitele průkazu nejméně 2 měsíce před skončením doby platnosti. Žádost o prodloužení průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty musí být doložena:

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5 letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu,
b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců, viz.  seznam posuzujících lékařů
c) dokladem o zaplacení správního poplatku. 500,- Kč kolek
d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě, bude vystaven průkaz s oprávněním C.

Žadateli o A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě, bude vystaven průkaz s oprávněním B

Délka praxe na jachtě se prokazuje výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu, nebo listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.

Platnost průkazu zaniká :
1.    uplynutím doby platnosti průkazu,
2.    ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,
3.    smrtí držitele průkazu.

Další informace, dokumenty a formuláře MDČR ke stažení pro jachtaře: 
Námořní úřad ČR - Velitele námořních jachet (průkazy způsobilosti)
 

Celé znění vyhlášky č. 315/2000 Sb: 
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
 

Zákon č. 61/2000 Sb.: 
Zákon o námořní plavbě