spinner Vyhledáváme pro Vás nejlepší nabídky Zpracováváme Vaši rezervaci

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Rozhodli ste sa plaviť po mori a urobiť si kapitánsky preukaz? Tak je pre Vás slovenský kapitánsky preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby C to pravé (Rekreačné plavidlo - námorné plavidlo, ktorého dĺžka trupu nepresahuje 24 m, je vybavené plachtami alebo motorom alebo obidvoma). Jedná sa o medzinárodne uznávaný preukaz. Urobiť si ho nie je nijako zložité, potrebujete absolvovať teoretický kurz, teoretickú skúšku a praktický kurz. Delí sa na C (pobrežná plavba), B (morská plavba) a A (oceánska plavba), pričom začínate stupňom C. Cena preukazu je rozdielna, pretože najmä cena za praktický kurz je stanovená podľa termínu plavby a počtu účastníkov.

(1) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4 Beaufortovej stupnice.

(2) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).

(3) Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť plavby A).

Aby ste získali slovenský kapitánsky preukaz C, musíte splniť tri kroky – teoretický kurz, teoretickú skúšku a praktický kurz

  • Teoretický kurz - Dĺžka trvania je 3 dni a realizujeme ho v dvoch mestách v Piešťanoch a Bratislave. Môže sa absolvovať pred alebo po praktickom kurze.
  • Teoretická skúška – Vykonáva sa pred skúšobnou komisiou určenou ministerstvom. Tvorí ju písomná časť a ústna časť a vykonáva sa zo všetkých predmetov týkajúcich sa danej oblasti plavby. Realizuje sa v mieste konania teoretického kurzu (v Piešťanoch a v Bratislave).
  • Praktický kurz - Realizácia prebieha v Chorvátsku na mori. Trvá týždeň a naučíte sa tu všetko potrebné, aby ste mohli sami správne ovládať loď.

O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C) môže požiadať žiadateľ, ktorý
a) úspešne vykonal praktickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „praktická skúška") pod vedením inštruktora povereného ministerstvom; praktická skúška sa vykonáva spravidla na mori,
b) preukáže plavebnú prax na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami najmenej 200 námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom plavidle poháňanom motorom,
c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom, d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

(2) Plavebná prax sa preukazuje predložením jachtárskej knižky, potvrdeným zoznamom členov posádky, kópiou časti lodného denníka so zoznamom členov posádky potvrdenou veliteľom rekreačného plavidla alebo potvrdeným prehľadom plavebnej praxe. Ak podľa týchto údajov nemožno plavebnú prax preukázať, uchádzač predloží ďalšie doklady o plavbe v danej oblasti a o osobách prítomných na rekreačnom plavidle. Po predložení týchto dokladov možno uznať plavebnú prax vykonanú aj na rekreačnom plavidle plávajúcom pod štátnou vlajkou iného štátu.

(3) O teoretickej skúške a praktickej skúške sa vyhotovuje protokol.

(4) O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla môže žiadateľ požiadať v lehote do 18 mesiacov odo dňa vykonania teoretickej skúšky. Ak žiadateľ v tejto lehote o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla nepožiada, po jej uplynutí musí vykonať novú teoretickú skúšku.

(5) Zdravotná spôsobilosť na vedenie rekreačného plavidla sa preukazuje predložením lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako tri mesiace.

(6) K žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla žiadateľ prikladá:
a) doklady podľa odsekov 1 až 5 a 7,
b) dve farebné fotografie žiadateľa s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.

O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B) môže požiadať žiadateľ, ktorý
a) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
c) úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň B pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
d) je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.

O vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A) môže požiadať žiadateľ, ktorý
a) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
b) preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
c) úspešne vykonal teoretickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „teoretická skúška") na stupeň A pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
d) je držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.

K žiadosti o vydanie preukazu priložte:
a) 2 farebné fotografie 3,5 x 3,0 cm (fotografie na rube označené menom a priezviskom),
b) správny poplatok v hodnote 40 eur - vydanie preukazu podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“),
c) protokol o vykonaní teoretickej skúšky,
d) protokol o vykonanej praktickej skúške odbornej spôsobilosti ( iba pre žiadosť o plavebnú oblasť C )
e) prehľad plavebnej praxe jachtára (na predpísanom tlačive), alebo jachtársku knižku, alebo lodný denník potvrdzujúci prax podľa danej plavebnej oblasti C, B, A.
f) preukaz obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu (pre žiadosť o plavebnú oblasť C a B), preukaz všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu (pre žiadosť o plavebnú oblasť A)
g) preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby C (pre žiadosť o plavebnú oblasť B), preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby B (pre žiadosť o plavebnú oblasť A), 
h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (Súčasť žiadosti o vydanie preukazu)
ch) splnomocnenie pre právne úkony spojené so žiadosťou o vydanie preukazu (ak nie sú vykonávané priamo žiadateľom)
i) Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako tri mesiace.

Ďalšie informácie, právne predpisy a dokumenty: NÁMORNÝ ÚRAD SR

VYHLÁŠKA č. 54/2002: Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

  1.  Vyhláška č. 407/2008 Z. z. ktoru sa mení vyhláška č. 54/2002 Z. z.
  2.  Vyhláška č.54/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla